Residus

Mulé Calaf S.L. està autoritza´t per l´Agencia de Residus de catalunya, amb el codi de transportista T-1504, una experiència de més de 10 anys ens avala en el sector del transport de deixalles

Dispossem dels serveis de Gestió de residus. El client no s’haurà de preocupar de la gestió administrativa pertinent, i tindrà un control i eficàcia de la gestió de les deixalles generades.

Mule Calaf s.l., esta autoritza’t per l’Agencia de Residus de Catalunya, amb el codi de transportista T-1504, una experiència de mes de 10 anys en avala.
Realitzem tot tipus de servei de transports,especialment maquinaria, materials i deixalles d’obra, així com residus Industrials.
Els nostre vehicles tenen la targeta detransport de mercaderies de servei Públic, (Legislació vigent operativa).

 • Transport de Maquinaria, materials de construcció, disposem de gòndola per trasllat de maquinaria.
  i d’un camió amb Grua, per la carrega i gestió de materials, ajudes d’obra , etc..
 • Transport de terres, fangs, pedres, graves ,àrids, arenes, etc…
 • Transport de deixalles de la construcció o Industrials.
 • Transport de Residus (Fibrociment)
 • Transport de deixalleries, neteja de deixalles  de cases velles , locals, magatzems, comerços, etc…

Mule  Calaf s.l., disposa del serveis de Gestió de residus, es tracta d’identificar el productor del mateix, llogar-li un contenidor al productor  per emmagatzemar la deixalla, o be gestionar-li el seu propi contenidor  i establir-li el  Gestor idoni. Per tal de crear la cadena d’eficiència de sostenibilitat i aconseguir baixar els costos .La filosofia sempre es la de buscar Gestor final de la deixalla, on anirà a parar el residu genera’t partint  sempre de buscar el re-aprofitament del residu o la creació del subproducte.

 • Gestió Administrativa (caracterització bàsica, fitxa d’acceptació, full de seguiment, etc..)
 • Custòdia dels fulls en format pdf/word.
 • Lloguer de contenidors per acopi i posterior transport de residus.
 • Anàlisis, classificació i seguiment normatiu de la Gestió de tots els Residus. (Catàleg Europeu)
 • Transport al centre-dipòsit  homologat. Els nostres camions estan autoritats per la Agencia de residus de Catalunya.
 • Gestió i transport en residus referents a les indústries així com la runa generada en l’àmbit de la construcció (obres, neteges, excavacions, demolicions, enderrocs, deixalleries, ferralla, etc…)